mandag 28. februar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

23/10 2010 kl. 07.09

"Är i ett hus där det ska bli fest men jag är inte intresserad. Jag är förbannad. Jag är hungrig, men maten är inte förrän mycket senare så jag lagar nåt själv (kokar potatis i en glaskastrull, 3 potatisar). Jag är förbannad på en speciell person, men jag minns inte vem det är. Det är en man, men jag tänker att det är ungefär A.K. Det silar in en massa vatten. Det kan inte vara bara fönster som är öppet. Det är många takluckor som är öppna! Det är den där personen som har öppnat takluckorna och inte stängt dem igen och nu ösregnar det. Jag är riktigt jävla förbannad på denna jubelidiot som inte stängt luckorna. Jag är en ener och jag skiter i de andra och deras jävla fest och deras sätt att göra saker och ting, jag vet att jag är bättre än de!!!"


"I am in a house where there will be a party but I'm not interested. I'm pissed off. I'm hungry, but food is not until much later, so I cook something for myself (I cook potatoes in a glass pot, three potatoes). I'm angry with a special person, but I do not remember who. It is a man. A lot of water seeps in. It´s not possible that it´s just an open window. There are many hatches open! It's that person who has opened the hatchets in the roof and not closed them again and now it´s pouring in. I'm really fucking pissed at this jubilee idiot who did not shut the hatchets. I'm a loner and I do not care about the others and their fucking party and their ways to do things, I know I'm better than they are! "

fredag 25. februar 2011

nattduksbord på tryck / nightstand in print

Got a package in the mail today from Sweden.

I´m in the latest issue of the swedish magazine Bakteriekultur (Bacterial Culture). That´s nice.

My contribution to the mag is facsimiles from my dream diaries. You can have a look at the digital version of the magazine HERE (pages 20 - 25. Sorry, swedish only...)
torsdag 17. februar 2011

we sell just half the dream

från drömdagboken / from the dream diary

16/10 2010 kl. 08.02

" Jag är kissnödig. Jag har olika lösningar på det problemet. Jag går ut. Där är det en liten platt yta utanför dörren, så en kant till ett brutalt stup. Ytan är belagd med stora släta stenhällar. Först kissar jag över kanten, men så inser jag att det kan vara farligt så jag flyttar mig närmare dörren. Det kommer någon. Jag räcker inte att kissa färdigt, så jag kissar i en vas eller liknande inne på rummet. När jag är färdig vet jag inte var jag ska göra av urinet... jag häller ungefär hälften av det på sängen (sic!) och tänker att det torkar så småningom. jag häller uppe vid kudden, men är noga med att det inte ska vara över mer än halva sängbrädden, jag ska ju trots allt sova där också. Men jag blir inte av med allt så resten kommer jag på att jag kan gå och hälla ut i vasken... Men vänta nu, så dum jag var, det kunde jag ju gjort med allt..."


"I need to pee. I have different solutions to the problem. I go out. There is a small flat area outside the door, then an edge to a brutal steep (we are on a ledge). The surface is covered with large smooth stone slabs. First I piss over the edge, but I realize that it can be dangerous so I move me closer to the door. Someone comes. I am not ready, so instead I pee in a vase or similar in my room. When I'm done I do not know where to get rid of the urine... I pour about half of it on my bed (sic!) and I think that it will dry eventually. I pour it up where the pillow is, but I make sure that it will not be over more than half the bed, after all I am going to sleep there too. But don´t get rid of it all so the rest I will pour down the sink ... But wait, how stupid I was, I could just have poured all of it down the sink ... "

tirsdag 15. februar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

14/10 2010 kl. 06.45

"I en friluftsaffär. Ser på knivar och andra skarpa verktyg. Ska nog ha det till att skala elledningar med. Ser på jaktknivar, men det blir allt för dyrt. En mycket lång, långhårig man sitter i kassan. När han reser sig ser jag att han har kjol på sig, en lång och smal kjol.

De bygger om vägen där jag brukar köra med bilen. Först är det bara krångligt, så blir det nästan omöjligt. Till slut måste jag upp för en grässkränt och där kan man inte köra längre, där måste man leda bilen för hand. Jag leder bilen längs en mycket smal hylla längs en åskam. Det är allt för smalt för att det ska vara möjligt egentligen. Men det går överraskande bra, bilen har nog blivit ganska liten. Till slut ska jag ner för ett våldsamt stup. Nu har jag två bilar och jag har dem i koppel och så firar jag ner bilarna för stupet. Jag måste hålla imot så att det inte går för fort, men det är överraskande lätt egentligen. Jag kommer till slut helskinnad ner med båda bilarna.""I am in a wild life shop. Looking for knives and other sharp tools. I think I´m going to scale power lines with the knife. Looking at hunting knives, but they are too expensive. A very tall, long-haired man is sitting at the counter. When he gets up, I see that he is wearing a skirt, a long, narrow skirt.

They are redoing the road I usually drive with my car. At first it's just complicated, then it becomes almost impossible. At last I go up a grassy knoll whereI can no longer drive, where I have to lead the car by hand. I have to lead the car along a very narrow ledge along a mountain ridge. It is too narrow for it to be possible really. But it is surprisingly easy, the car has probably become quite small by now. Eventually I'm going down a violent precipice. Now I have two cars and I have them on a leash, and so I let the cars down slowly. I have hold on tight so that it does not go too fast, but it is surprisingly easy, really. I reach the bottom, still in one piece, with both cars. "

torsdag 10. februar 2011

skisser 12 / sketches 12

some more sketches from my dream diaries


från drömdagboken / from the dream diary

13/10 2010 kl. 05.33

"Jag har varit på en jättestor typ Fretex (Myrorna). Jag gav bort en regnjacka och glömde att ta ur tuggummit mitt ur fickan, men pytt pytt, det var bara en bit kvar. Jag gav också bort ett slags mätinstrument som tidigare varit med i en fransk film. Där blev det användt av en biker till att slå ihjäl en annan med, medan han lakoniskt säger att han alltid sagt att det ska vara med hel kärna, dvs mätinstumentet (annars är det inte tungt nog att slå ihjäl med). Instrumentet är tungt och i två delar. På väg därifrån går jag över en snötäckt gräsmatta, kanske är jag barfota. Jag ser en ung tjej/kvinna med en stor amerikans stationsvagn. Tänker att jag kanske kunde fråga om jag kunde få provköra (jag har ju fortfarande aldrig kört en bil med V8). Jag gör det inte. I fickan har jag växel som jag fick på Myrorna. Det är flera sedlar och när jag börjar fickla med dem märker jag att två av dem är tejpade. Vid närmare undersökning är båda sedlarna hoptejpade av två halvor av sedlar av olika valör. Är det svindleri? har jag blivit svindlad? Knappast av de på myrorna, de är för dumma för att komma på något sådant. Nej det är nog de som blivit svindlade och jag är bara nästa som fått sedlarna av dem. Men det underliga är att båda sedelcollagen har serienummer och så länge de har det har de ju värde, men det är väl serienummret till den sedeln som har minst värde tänker jag... Apropå den bikerfilmen tidigare: Det var inte egentligen en bikerfilm. Jag ser stillbilder från filmen och ser att den har ett ganska stort inslag av bikers och choppers, till och med en chopper som jag känner igen från gamla tidningar. Jag får verkligen lust att se den filmen, den ser cool ut. Men stillbilderna är egentligen bara där för att illustrera eller förklara mätinstrumentet.

Så var det nåt med att jag halvligger i en stor träbinge bland en massa (!) ölflaskor. Jag ligger där och fotograferar choppers som kör förbi lite längre bort. Det är ascoola cyklar. Jag har det verkligen kalasbra där jag ligger. Jag kan säkert bli vän med några bikers också, när jag har såna enorma mängder öl.""I've been at a huge Myrorna (a kind of charity flea market). I gave away a rain coat and forgot to remove my chewing-gum from the pocket, but what the heck, there was only one piece left. I also gave away a kind of measuring devices that was previously used in a French movie. It was used by a biker to kill another, as he laconically says he always said that it should be with the whole kernel, the measuring devices that is (otherwise it is not heavy enough to kill with). The instrument is heavy and in two parts. On my way from there I walk over a snow-covered lawn, maybe I am barefoot. I see a young girl/woman with a big American station wagon. Thinking that perhaps I could ask if I could test drive it (I 've still never driven a car with a V8). I don´t do it. In my pocket I have som money that I got at Myrorna. There are several banknotes and when I start to look at them, I notice that two of them are taped together. Upon further investigation two banknotes are taped together from the two halves of banknotes of different denomination. Is it scam? Have I been conned? Hardly by Myrorna, they are too stupid to think of something like that. But the strange thing is that both of the banknote-collages have serial numbers and as long as they have that,they of course have value... Regarding the the biker film before: It was not really a biker movie. I see stills from the movie and I see that it has a rather large element of bikers and choppers, and even a chopper that I recognize from an old magazine. I really want to see the film, it looks cool. But the still images are really just there to illustrate or explain the measuring devices.


Then there was something about me half lying in a large wooden box among a bunch (!) of beer bottles. I lie there and shoot pictures of choppers passing by. There are some really cool bikes. I have a really wonderful time where I am lying. I can surely become friends with some of the bikers too, when I have such huge quantities of beer."

søndag 6. februar 2011

torsdag 3. februar 2011

tirsdag 1. februar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

Om du inte följt bloggen från början så kanske du undrar vad det är för surr om "vaken?". Då kan du läsa allt om det HÄR.

11/10 2010 kl. 06.10

"Förvirrad dröm om tattuering. Äntligen ska jag få tattuerat "vaken?" på ryggen! På ryggen!?! Ja, på ryggen! Stort, från axel till axel! Funderar lite på hur jag ska kunn läsa det för reality check, men what the heck, det blir coolt."
If you haven´t been following the blog from the beginning, you may wonder what "awake?" is all about. Then you can read all about it HERE.


"Confused tattoo dream. At last I will get the " awake? "-tattoo on my back! On my back!?! Yes, on my back! Large, from shoulder to shoulder! Thinking of how I can read it for the reality check, but What the heck, it will look cool. "