mandag 29. november 2010

från drömdagboken / from the dream diary


En ganska färsk dröm, med ett ganska färskt tema också (jag var i Berlin för ett par helger sedan).

27/11 2010 kl. 09.50


"Är i Tyskland. Är på en konstskolefest. Vi - paret G./F. och jag - ska göra en liten opretentiös utställning. D. har lite dålig energi, men det ska bli av. Det är i ett stort hus. Jag går runt och äter olika saker. D. visar mig en ost som är knallgod, men det är sista biten. Det finns massor av sötsaker, nån slags maräng i överflöd. Vi kan gå på en absintbar direkt från festen, dvs det finns en märklig genomgång från där vi är till baren. Det är kompliserat: Det är en slags bardisk som har en dubbel lucka som man måste igenom, efteråt är det en enkel likadan lucka till och så måste man klättra ner längs några hyllor och så är man i Absinthe Depot Berlin (dvs det är sig väldigt likt). En ung bartender lutar sig fram mot mig, direkt när jag sätter ner foten på golvet, och frågar vad jag vill ha. Hans sätt att fråga är närmast erotiskt. Jag säger, på engelska, att jag aldrig har druckit absint med socker och att jag gärna vill prova det. D. är redan inne. Det känns så otroligt bra att vara tillbaka och jag glädjer mig till absinten. På andra sidan av baren, dvs där det borde vara ingången är det en mörk återvändsgränd. Man kan komma in den vägen också, men det är väldigt mörkt. Efteråt går vi den vägen ut, men jag känner att det hade varit omöjligt att hitta dit den vägen.


Det är också en scen - som faktiskt går
samtidigt som absintbaren - där jag ligger på bio. Här sker det något erotiskt. Det ligger en kvinna snett bakom mig. Hon ligger tillsammans med en man, men vi flörtar, hon och jag. Hon tar fram brösten och frestar mig.

En annan scen är en utomhus loppmarknad. Jag har köpt några böcker och när all börjar plocka ihop så ligger det ett par fina böcker kvar också som jag bara kan ta. Det är böcker precis i min smak, gamla med fina bilder.


Med bussen (gruppresa tyskland) kommer vi till en bensinstation. Funkisstil. Någon går in och kommer ut med en metalldetektor som är bara en svart låda med en massa coola knappar, mätare och rattar på. En annan provar den, men den ger inget utslag fast han befinner sig praktiskt taget inne i en metallbur. Jag ropar att han är dum i huvudet och inte har slagit på apparaten.

Jag tänker att den här gången ska jag inte missa att köpa en abintsked."

A fairly recent dream, with a fairly fresh theme also (I was in Berlin a couple of weeks ago).

"I am in Germany. Am at an art school party. We - the pair G./ F. and I - will make a small unpretentious exhibition. D. has some bad energy, but it will happen. It´s a large house. I walk around eating different things. D. shows me a cheese, very tasty, but it's the last bit. There are lots of sweets, some kind of meringue in abundance. We can go to an absinthe-bar directly from the party, there is a strange way of getting from where we are, to the bar. It is complicated: There is a kind of bar that has a double door that one has to pass through, afterwards there´s a single door of the same kind and then you have to climb down the side of some shelves and then you´re in Absinthe Depot Berlin (it looks like it did in real life). A young bartender leans forward towards me, as soon as I put my foot down on the floor, and ask me what I´ll have. His manner of question is almost erotic. I say, in English, that I never drank absinthe with sugar and that I would like to try that. D. is already inside. It feels so good to be back and I am looking forward to the absinthe. On the other side of the bar, that is where the entrance should be, there is a dark dead end alley. You can get in that way too, but it is very dark. Afterwards, we go out that way, but I feel that it would have been impossible to find it from that side.

There is also a scene - actually going at the same time as the absinthe bar scen - where I am lying in a cinema. There something erotic here. There is a woman lying behind me. She lies next to a man, but we flirt, she and I. She pulls out her breasts, tempting me.

Another scene is an outdoor flea market. I bought some books and when everyone starts to clear out the stalls there is a couple of nice books left that I can take. They are books of my taste, old with nice pictures.

With the bus (we are a group traveling in germany) we arrive at a gas station. Functional style. Someone goes in and comes out with a metal detector that is just a black box with lots of cool buttons, gauges and knobs on it. Another one tries it out, but it gives no signal even though he is practically inside a metal cage. I cry out to him that he is stupid and that he hasn´t turned the machine on.

I think that this time I will not miss out on buying an abinthe spoon. "

steel dreams

søndag 21. november 2010

InceptionI watched Inception last night.

A bit overdue for a dreamer like myself, but still. I never was a fan of Leonardo di Crapio and seeing Inception didn´t change that. I think it was a quite good action movie though. It had a few good takes on dreaming in general and lucid dreaming in particular, but on the whole, too much action and too few dreamtwists for my taste.

I choose the still from the movie as an illustration purely because of the room number. I don´t know if you know, but there is a swedish movie from way back in 1964 called "491". It was an adaption of a book by Lars Görling, directed by Vilgot Sjöman and feautered, among other outrageous things, the actress Lena Nyman being raped by a dog. A very controversial movie for it´s time, as you can imagine. The title comes from the Bible; Petrus asks Jesus "Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till seven times?" and Jesus´s answer is "I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven."
Ok, so how much is seventy times seven? Alas: it´s 490. So if you choose to read it litteraly, sin number 491 is the one that you don´t have to forgive..!
I always liked that title a lot, and now the number pops up, as a hotel room number, in a dreamrelated movie from Hollywood. Coincidense? Yes, probably! But all the same...

lørdag 20. november 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Konst, konst, konst

31/8 2010 kl. 07.14

"Monterar. Ska ställa ut i Trondheims konstförening eller liknande. Har en stor säng och en massa annat. Jag är klädd i ljusblå joggingdress [!]. Packar upp en massa saker som ska med på utställningen. Bl.a. en klänning, den får hänga på ett stativ vid sidan av sängen. Jag delar lokalen med en dam som visar en slags materialbilder som ska liksom referera till när det är slut i vinflaskan. Olika nyanser av brunt och beiget är det mest, det måste vara bottenfallet hon tänker på, en del rött också. Och stearin som droppar o.s.v. Ganska kitschigt. Jag säger att jag tycker att det är fint men det tycker jag egentligen inte.

Annan sekvens: Jag är på besök i Trondheim. Det är byggt ett nytt konstnärscenter. En modern byggnad i trä. Arkitekturen är fin, men det är lite besvärligt att komma in. Träkonstruktionen är lite ostabil. Jag frågar skämtsamt om det är Charley [vaktmästaren på Konstakademien i Trondheim] som har snickrat den sista biten framför dörren. Det är en alltför tunn plywoodskiva som svajar oroväckande när man går på den. Före det är det en ramp eller trappa som är bara en träplatta med lister utan räcke på sidorna. Det är en assistent eller liknande som öppnar åt oss. Hon kommenterar en permobil (motoriserad rullstol) som står i foajén. Det är visst den nya chefens, de visste inte att hon var rullstolsbunden när permobilen blev levererad. Det monteras utställning med originalbilder av Basil Wolverton (eller liknande [Liknande? Det finns ingen liknande!] gammal seriehjälte). Jag blir mycket glad för det naturligtvis. Jag blir visad in i ett dunkelt rum där chefen ligger på en stor säng mitt i rummet (kläder på = inget erotiskt här). Hon hälsar hövligt. Jag hälsar och berättar att jag gick på akademien för länge sedan. Hon vet inte vem jag är. Men hon är artig och säger att jag måste slå på taklyset så att jag ser den konst som är uppe vid taket. Jag gör som hon säger. Först ser det fint ut, men så måste jag erkänna (men bara tyst för mig själv) att jag inte är så imponerad. Det är tråkiga bilder och en målad bård uppe vid taket. Och så hänger det tre sjukhusgummihandskar som är uppblåsta med helium. Jag går in i nästa rum för att se på Wolvertonbilderna, de blir jag ordentligt imponerad av!

Har också drömt att man får bort fotvårtor med aceton..."


Art, art, art


"Am hanging an exhibition. I´m doing a show in the Trondheim Art Association or similar. I have a large bed and lots of other stuff. I'm wearing a light blue jogging dress [!]. Unpacking a lot of things to be in the exhibition. Among other things, a dress, it may hang on a stand beside the bed. I share the room with a lady who shows a kind of material images, refering to when the wine bottle is empty. Mostly different shades of brown and beige, some red, too. And wax that drips etc. Quite kitschy. I say that I think it looks good but I really don´t think so.

Another sequence: I am on a visit to Trondheim. It's a new art center. A modern building in wood. The architecture is nice, but it is a bit difficult to get in. The wooden structure is a bit unstable. I ask jokingly if it´s Charley [the janitor at the Art Academy in Trondheim], that has carved the last piece infront of the door. It´s made of too thin plywood that sway alarmingly when we walk on it. Before that, there´s a ramp or stairway that is just a wooden board with strips without railing on the sides. There is one assistant or similar which opens the door for us. She comments on a Permobil (motorized wheelchair) which stands in the foyer. It´s owned by the new manager, they did not know she was wheelchair bound when permobil was delivered. they are mounting an exhibition with original art by Basil Wolverton (or similar [Similar? There is no similar!] old comics hero). I am very happy for that of course. I´m shown into a dimly lit room where the boss is on a large bed in the middle of the room (clothes on = nothing erotic here). She greets politely. I greet and say that I went to the academy for a long time ago. She does not know who I am. But she is polite and says I have to turn on the lights so that I see the art up at the ceiling. I do as she tells me. First, it looks nice, but then I have to admit (but just quietly to myself) that I am not so impressed. It's boring pictures and a painted edging up at the ceiling. And there are three hospital rubber gloves that are inflated with helium. I go into the next room to look at the Wolverton pictures, they impress me thoroughly!

I also dreamed that you get away verrucas with acetone ... "

fredag 19. november 2010

från drömdagboken / from the dream diary

29/8 2010 kl. 05.20

"Tzetze-mygg är upp till 70% effektivare än tzetze-fluga.

Jag har varit på sprit-rea på Köpis, men jag såg inte att de hade Östgöta sädesbrännvin för 70:-/liter. Det är H. eller liknande som berättar det. Jag går på ett annat system, där har de inte Östgöta, men jag får beställa och jag försäkrar mig om att jag får samma pris: 70:-/liter, det är ju jävligt bra pris. Men jag har ju en del annan vodka, så jag bjuder in J.L. på spritkväll. Han vill gärna komma, men kanske lite senare. Det är något med en hög tall också. Det är något som fastnar i den höga tallen. Något som flyger eller har blivit kastat. Kanske något som flyger efter att ha blivit kastat.

Det står något med funkisbokstäver på ett balkongräcke lite längre bort. Det är skandalöst att de har bytt ut liknande bokstäver på ett annat ställe. Det är helt enkelt en jävligt fin font. Jag berättar för någon - som blir vederbörligen imponerad - om mina studieår i Uppsala. Jag räknar upp alla de olika kurserna jag läste (som jag gjort så många gånger i vaket tillstånd). De undrar hur det är att studera. Jag förklarar vilket easy living det är. Jag är verkligen stolt av mina studier och min intellektuella bakgrund. Jag säger inget om allt drickande [i Uppsala].""Tzetze-mosquito is up to 70% more efficient than tzetze-fly.

I have been to the liquor-sale on Köpis [a shopping mall near to our summer house], but I did not know they had Östgöta sädesbrännvin [a kind of swedish liquor] for 70: -/liter. It is H. or someone like him that tells me about it. I go to another shop, where they dont have Östgöta, but I get to order it and I am assured that I will get the same price: 70: -/liter, it's a damn good price. But I have some other vodka, so I invite J.L. in to a liqour eavning. He would like to come, but maybe a bit later. There is something about a tall pine tree also. It's something that´s stuck in the high pine tree. Something that flies or has beenthrown . Maybe something that flies after being thrown.

It says something with functionalist letters on a balcony railing a bit further away. It is scandalous that they have changed similar letters on another balcony. It´s simply a damn fine font. I tell someone - who is duly impressed - of my years of study in Uppsala [a swedish university town, where I used to study many years ago]. I tell about all the various courses I read (which I've done so many times when awake). They wonder what it is like to study. I declare that it is easy living. I'm really proud of my studies and my intellectual background. I say nothing about all the drinking [in Uppsala]. "

Berliner grafitti

onsdag 10. november 2010

från drömdagboken / from the dream diary

19/8 2010 kl. 07.30

"Ute och går med en tam älg. Ser en häst. Är lite nervig för att älgen ska bli vild. Möter två människor som är utklädda till älgar, eller i alla fall någon slags fasion-statement som liknar älgar. Går i ett ganska öppet skogsparti."

"I am out walking with a tame moose. I see a horse. Get a bit nervous, maybe the elk will go wild. Meet two people who are dressed up as moose, or at least some sort of fasion-statement similar to moose. I walk in a quite open wooded area. "

Barack says...

tirsdag 9. november 2010

nytt nattduksbord /new nightstand

one more for the collection

från drömdagboken / from the dream diary

En kort dröm med lucida inslag från den gångna sommaren.

19/8 2010 kl. 04.40

"Är i ett rum på jobbet. Det är både sopjobbet [jag jobbar extra på en återvinningscentral] och nattvaktjobbet [jag jobbar fast 7 nätter i månaden som sovande nattvakt på ett boende för äldre]. Det är rummet jag egentligen skulle sova i. Det är mycket finare och jag trivs här. Jag har eget skrivbord osv. Jag sitter på kortändan av sängen. Jag har ett kuvert med en bunt gamla papper och fotografier. Jag ser igenom fotografierna (jag har hittat dessa bilder på sopjobbet) och de föreställer människor i rum. Jag tror att det är bilder huvudsakligen av barn som blir väckt på julaftons morgon. Bilderna är nog från -50talet skulle jag tro. På ett par av bilderna är det en okänd dam. Jag vänder på ett av dambilderna. Det står något på baksidan med blå skrift. Det står "Åke Bergquist"!!! och det står lite mindre tydligt "Åsbygg..."! Vad i hela fridens namn? Jag får inte detta att stämma. Här sitter jag i Oslo 2010 med bilder som jag hittat i en sopcontainer och så står det min fars namn på baksidan... Och i hans handstil dessutom! Det är jag helt säker på: Det är pappas handstil!!! Ett fantastiskt sammanträffande! Eller vänta nu... Det finns ju en annan möjlighet... Jag drömmer så klart! Upp med höger hand och räkna fingrar. Det ser egentligen ganska normalt ut, men det är lite dunkelt och nu tänker jag att om jag inte kan räkna fingrar så kan jag bara prova att sväva. Som tänkt så gjort: Jag flaxar med armarna och lyfter sakta mot taket. Det är - ännu en gång - en härlig känsla. Jag svävar runt och gör karateposer i luften. Men tyvärr så tänker jag så intensivt på att jag drömmer att jag börjar vakna. Godkänslan går över i en lätt desperat besvikelse. Men det var fantastiskt den korta stund det varade."


A short lucid dream from last summer.

"I am in a room at work. It is both my garbagework [I'm working extra at a recycling center] and my night watchman job [I'm working seven nights a month as sleeping night watchman in a housing for the elderly]. It is the room I should sleep in. It is much nicer and I like it here. I have a private desk and so on. I sit on the short end of the bed. I have an envelope with a bunch of old papers and photographs. I look through the photos (I've found these photos at the recycling center) and they represent people in different rooms. I think it's mostly pictures of children who are being waken up on Christmas morning. The pictures are probably from -50s I guess. On a couple of the pictures,there is an unknown lady. I turn one of pictures around. There is something written on the back with blue writing. It says "Åke Bergquist"! and, a bit less clear, "Åsbygg ..."! What on earth? I can´t make sence of this. Here I sit, in Oslo, in 2010, with pictures that I found in a dumpster, and they have my father's name on the back... And in his handwriting too! I am quite sure: It's my dad's handwriting! An amazing coincidence! Or wait a minute ... There is another possibility ... I am dreaming of course! I get my right hand up and I start counting fingers. It looks pretty normal, but the light is dim and now I am thinking that if I can not count fingers, then I can only try to hover. As planned so done: I flap my arms and slowly I float upwards towards the ceiling. It is - once again - a great feeling. I float around and I do karate poses in the air. But unfortunately, I think so intense that I dream that I am starting to wake up. The good feeling passes into a slightly desperate disappointment. But it was great the short time it lasted. "

tirsdag 2. november 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Ännu en konstrelaterad dröm.

19/8 2010 kl. 04.40

" Y´s vännina har gjort en konstvideo som vi ser på. Det är duvor. Det filmas in genom ett hål i en fågelholk. Där inne ser man ett par duvor. På väggarna är det en massa bilder av nakna damer. det är annonser för call-girls och liknande. Så filmas det inne i holken som nu blivit ett helt stort rum i människostorlek. Där sitter en tjej (kvinna) i en stol och blir intervjuad. Hon pratar om hur lång hon är; 147 cm, och så vänder hon sig till mig, som sitter i en stol vid sidan om, och reffererar till att jag är 152 cm och det stämmer ju [i verkligheten är jag 174 cm alltså...]. Jag kan för mitt liv inte komma ihåg att jag varit med på inspelning av den filmen. På filmen har jag en orangebeige T-shirt och en kort sportbyxa i samma färg, och då förstår jag i alla fall att det var länge sedan videon blev inspelad, eftersom det var länge sedan jag hade de kläderna. Jag gillar filmen men det frustrerar mig att jag inte minns att jag var med. Och inte minns jag hon som har gjort filmen heller."


Another art related dream.

"Y's friend has made an art video that we see. There are pigeons. It is filmed through a hole in a birdhouse. In it you see a pair of doves. On the walls are a lot of photos of naked ladies. It's ads for call girls and the like. Then the birdhouse has become a full-sized room. There is a girl (woman) sitting in a chair, being interviewed. She talks about how tall she is, 147 cm, and so she turns to me, sitting in a chair beside her, and refers to me being 152 cm and that is true of course [in reality, I am 174 cm...]. I can, for the life of me, not remember that I was in the filming of the video. In the movie, I have an orange-beige T-shirt and short sports pants in the same color, and then I understand that it was a long time ago since the video was recorded, as it was long ago I had those clothes. I like the movie but it frustrates me that I do not remember I was in it. And I can´t remember the woman who made the movie, either. "

Carlos Fuentes "Aura"

I found the book today, but I haven´t read it. The last sentens of the text reads something like: an enigmatic love meeting on the border between dream and reality