tirsdag 31. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

22/7 2010 kl. 09.55

"Är inne i ett varuhus med H. Vi har brutit oss in. Jag har en slags korta skidor på skorna, egentligen bara ett par gamla plankbitar med nåt stickat tyg på. De är så korta att de knappt sticker ut under fötterna. Vi bryter oss ut, men som tur är är det inte låst så vi kan bara smyga ut. Jag har Clutch på iPoden. Jag ger lurarna till en annan kompis (lite yngre, minns inte vem). Han undrar om det är musik som F.L. hade förut. Jag betvivlar det eftersom Clutch nog bildades efter att F.L. dog. Eller var det hans bror, då är det ju möjligt. Jag diskuterar Clutch med H. Han håller med om att det är bra, men han gillar inte omslagen på skivorna. Han menar att de är patetiska surrealistpastischer, speciellt den med elefanten och det kan jag ju kanske hålla med om."

och en annan sekvens:


"Konstutställning. Vita plåttunnor med hål i som det lyser ut av. Man får hjälpa till att göra flera hål genom att ta på sig spikskor och sparka på tunnorna. jag hinner inte göra det och det irriterar mig."

"Am inside a department store with H. We have broken in. I have a kind of short skis on my shoes, really only a couple of old wooden pieces with some knitwear on. They are so short that they barely stick out from under the feet. We break out, but fortunately it is not locked so we just sneak out. I have Clutch on my iPod. I give the headphones to another friend (a bit younger, do not remember who). He wonders whether it is music that F.L. had earlier. I doubt it because Clutch probably formed after F.L. died. Or was it his brother, then it's possible. I discuss Clutch with H. He agrees that it´s good, but he does not like the covers of CDs. He thinks that they are pathetic Surrealist pastiches, especially the one with the elephant and I can maybe agree with that. "

and another sequence:

"Art Exhibition. White metal barrels with holes in them, light coming out of the holes. One may help to make more holes by taking on spike shoes and kick the barrels. I have no time to do that and it irritates me."

Trøndelagsustillingen 2010 / the Trøndelag exhibition 2010

En trevlig nyhet: nattduksbord är antagen till Trøndelagsutstillingen 2010 som öppnar i Kunstbunker Dora i Trondheim nu på söndag (5e september) kl. 15.00.


Nice news: nattduksbord is admitted to Trøndelagsutstillingen 2010 which opens in the Art Bunker Dora in Trondheim on Sunday (5th September) at 3 o´clock.

torsdag 26. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

En dröm i vilken jag får en genial idé och senare blir fly förbannad

12/7 2010 kl. 08.40

"Jag ligger på sjukhuset men just nu har jag permission. Jag är i Åsbyggeby. Det sitter en handtextad skylt i fönstret i farstun med en påminnelse om något som ska göras. Jag låter lappen sitta eftersom jag tänker att den kan ha avskräckande effekt på tjuvar också, det verkar liksom bebott. Jag putsar mustachen med sax, det är för mörk uppe på sovrummet så jag gör det nede i köket vid lampan över köksbordet. ÅE ska komma på besök. Jag har mycket att göra, men nu måste jag tillbaka till sjukhuset. Jag tar cykeln. Vid Gävle Bro är det kö vid rödljuset. Jag cyklar förbi och svänger in på cykelvägen längs Boulongern. Sjukhuset ligger inne i stan. Det ligger en gammal dam på samma rum som mig. Jag förklarar för mamma att damen har afasi, det står på en handskriven lapp ovanför sängen. Mamma är som vanligt supersocial och tänker gå och prata med damen. Jag tror inte mamma vet vad afasi är. På vägen in till stan kommer jag på en - som jag tycker - otroligt bra T-shirt-slogan: "I don´t want EdrU". Jag tycker det är otroligt finurligt att ordet EdrU innehåller bokstäverna EU [edru betyder nykter på norska]. För att komma ihåg det skriver jag ordet EdrU i korsryggen på E. Jag håller precis på att glömma det, men minns det och skriver. När jag skrivit det, med kulspetspenna, kommer jag på att det kan bli lite pinsamt att E har ordet EdrU skrivet på ryggen, rätt ovanför rumpan, så jag tar lite spott på tummen och börjar gnugga bort bokstäverna. Jag börjar bakifrån och det är då jag upptäcker - när jag tagit bort U och r - att det står Ed och det är ju första bokstäverna i E´s namn. Det står en del andra saker på E´s kropp också, men jag minns inte vad...
I sjukhusfoajéen (som är i två nivåer) står en hel massa gamla flipperspel och andra mekaniska spelmaskiner. En man - en annan patient - vill prata med mig. Vi är nog i en slags patientkommité eller nåt sånt. Mannen har rakat huvud, han är hygglig men han ska gå och ta en cigg först. Jag är lite grann stressad eftersom jag tänker att de nog vill ha mig tillbaka till avdelningen till middagen klockan åtta och jag har mycket att göra innan dess. Det finns ett spel som består av ett jättestort bord (kanske 7 x 3 meter, och en meter högt). Inne i bordet är det spelfilt och fem tärningar. Hela jättebordet vippar fram och tillbaka. Först vippar det bakåt. Tärningarna trillar bort till änden utan fönster och så vippar det andra vägen och då kommer tärningarna till fönstren och stannar, då ser man vad det blev. Detta upprepas fem gånger. Jag gräver i fickan där jag har en del mynt (mycket verklig taktil känsla av mynt i fickan). Jag hittar en femma och försöker stoppa in den i myntinkastet. Till att börja med går det inte, men efter ett par försök får jag till det. Bordet vippar, jag står vid fönstren och tittar. Första gången får jag fyra ettor (Bra!). Andra gången får jag fem ettor (Fantastiskt!!!). Tredje gången blir det tre sexor (inte illa det heller), men så blir jag störd av han med rakat huvud. När jag kommer tillbaka sitter O på spelet och han har slagit av spelet. Han sitter där och ser uppblåst och självgod ut. Jag blir fly förbannad och börjar skrika åt honom. Jävla idiot!!! Jag hata dig din helvetes jävla fan!!! och så vidare. Jag skulle ju ha min vinst, jag vet inte om det skulle ha blivit så mycket, men det är inte det som är huvudsaken, det är principen. H - som också är där - gräver i fickorna sina för att ge mig pengar, men jag går upp för trappan, fortfarande skrikande och svärande åt O (jag hatar honom verkligen innerligt). Jag skriker och visar med fingrarna hur många tärningar jag hade av varje, men O svarar bara ironiskt "...eller inga..." och antyder med det att jag kanske ljuger. Detta gör mig ännu mer förbannad och jag fortsätter att skrika och svära (jag önskar att jag mindes alla formuleringar, det var verkligen explicit). Jag vaknar medan jag går upp för trappan."


"I'm in hospital, but right now I´m on leave. I'm in Åsbyggeby. There is a handwritten sign in the window in the vestibule with a reminder that something should be done. I leave the sign in the window because I think that it can act as a deterrent to thieves also, it makes the place look inhabited. I cut my mustachio with scissors, it's too dark up in the bedroom so I do it downstairs in the kitchen at the kitchen table. ÅE is coming to visit. I have a lot to do, but now I must return to hospital. I take the bike. At Gävle Bro there is a queue at the traffic light. I ride my bike and turn in to the cycle path along Boulongern. The hospital is located in the city. There is an old lady in the same room as me. I explained to mom that the lady has aphasia, there is a handwritten note above the bed that says so. My mother is, as usual, super-social and wants to go and talk to the lady. I do not think Mom knows what aphasia is. On the way into town I come to think of a really good T-shirt slogan: "I Don´t Want EdrU". I think it's incredibly clever that the word EdrU contains the letters EU [edru means sober in Norwegian]. To remember it, I write the word EdrU in the lower back on E. When I have written it, in ink, I come to think that it may be a bit embarrassing for Eto have EdrU written on his back, right above the butt, so I take a little spittle on my thumb and starts to rub the letters off. I start from the rear and that's when I discovered - when I removed the U and r - that what is left, Ed, is also the first letters of E's name. There are some other things written on E's body too, but I do not remember what ...

In the foyer of the hospital (which is in two levels) there are a whole bunch of old pinball machine and other mechanical gaming machines. A man - another patient - wants to talk to me. We are probably in a kind of committee or something like that. The man has a shaved head, he is decent but he´s going for a smoke first. I'm a little stressed out because I think they probably want me back to my room for dinner at eight o'clock and I have a lot to do before that. There is a game that consists of a huge table (maybe 7 x 3 meters, and one meter high). Inside the table, there is game felt and five dice. The whole giant table tilt back and forth. First, it tilts backwards. The dice fall into the end without windows and so it tilts the other way and then the dice comes to the windows and stop, then you can see what it is. This is repeated five times. I dig into my pocket where I have some coins (very real tactile feeling of coins in my pocket). I find a fiver and try to put it in the coin slot. To begin with, I can´t get it in, but after a few attempts I do. The table tilts, I stand at the windows and watch. The first time I get four ones (Good!). The second time I get five ones (Amazing !!!). The third time there´s three sixes (not bad there either), but then I´m bothered by the man with the shaved head. When I get back O sits on the game and he hasturned off the game. He sits there and looks bloated and self-righteous. I get outraged and starts yelling at him. Fucking idiot! I hate you you fucking hell! and so on. I wanted my profit, I do not know if it would have been much, but that´s not the main thing, it's the principle. H - which is also there - diggs in his pockets to give me money, but I walk up the stairs, still shouting and swearing at O (I really hate him very much). I scream and shows with my fingers how many dice I had of each, but only O responds ironically "... or not ..." and suggests the fact that I might be lying. This makes me even more pissed off and I continue to shout and swear (I wish I could remember all the words, it was really explicit). I wake up while I walk up the stairs. "

what are you dreaming about?

onsdag 25. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Här är en dröm från juli i år. I den här drömmen kan man få några hints om vad som intresserar mig och vad jag samlar på (jag tror att jag började samla på jokrar när jag var ca 10 år...). Det är intressant att se att jag drömmer om att jag samlar på nattduksbord och att det är flera referanser till sängkläder, utan att jag reflekterar över att det kanske är en dröm jag befinner mig i.

11/7 2010 kl. 09.40

"Jag är i S´s barndomshem. Det är ett dödsbo nu och ska rensas ut. Det är massor av saker kvar. Det är tre bilar, längs vägen upp till huset, som jag ska få. "Små" amerikanare från -60-70tal, typ Ford Falcon o. dyl. Jag backar upp för en svängig grusväg. Inne i huset är det en massa spännande saker. Jag har inte helt fria händer, men jag tänker att jag nog kan förse mig med nästan vad som helst. Hittar ett par olika nattduksbord som jag vill ha. En kudde verkar skön och bra, men jag är lite osäker på om jag vill ha använda sängsaker. Jag har en resväska där jag packar en del kläder som jag ska få. Jag är nu själv i ett sovrum. Där finns en fantastisk möbel från 1950talet. Det liknar ett sminkbord. På den delen med spegeln, den som är upp på väggen, är det flera hemliga små luckor med små saker i. Fantastiskt fin konstruktion. Det är inte så mycket saker jag har lust på, men så dyker det upp några gamla kortlekar och jag förser mig girigt av jokrarna. Luckorna är lite svåra att stänga snyggt igen. Det oroar mig lite men det går nog bra, S brukar ju inte bry sig om petitesser precis. Så är jag i ett annat rum och letar godbitar. I ett väggskåp från -50talet (mahogny typ) är det finurliga luckor, dörrar och skjutdörrar. I en är det diaprojektor, och diabildskasetter kommer automatiskt upp när man öppnar dörren. Jag hittar flera gamla och mycket speciella kortlekar. Nu bryr jag mig inte om att sortera ut jokrarna, nu tar jag hela lekarna och packar i min resväska (innan någon ser det). Det är fullt av andra spännande ting. Jag hittar några armbandsklockor, typiska företagspresenter, jag ser efter om någon av dem kan passa E eller E. Under en TV ligger det massor av Tintinfilmer på olika språk, men de har jag en känsla av att GT har sagt att de ska ha själva. Jag ser mera sängkläder som jag funderar på att ta. Flyttar några bord (ska inte ha)."


Here´s a dream from last July. This dream can give you some hints about what interests me and what I collect (I think I began collecting playing card jokers when I was about 10...). It´s interesting to see that I dream that I collect night tables and that there are several referanser to bed linnen, without me thinking that maybe it´s a dream that I´m in.

"I'm in S's childhood home. It´s an estate and it´s now time to clear it out. There are lots of things left. There are three cars on the road to the house, which I´m going to get. "Small" American cars from -60s and - 70s, Ford Falcons and the like. I back up a winding dirt road. Inside the house there is a lot of exciting stuff. My hands are not totaly free, but I am thinking that I probably can take almost anything. I find a couple of nightstands that I want. A pillow seems nice and good, but I am a bit unsure if I want bed stuff that is already used. I have a suitcase in which I pack some clothes that I getting. I´m now in a bedroom. There is a fantastic piece of furniture from 1950s. It's like a vanity table. On the part with the mirror, that´s upagainst the wall, there are small hidden room with small things in. Great nice design. There´s not much stuff that I want here, butthere´s a couple of old decks of cards, and I take out the jokers. The doors are a bit difficult to close up. That worries me a bit but it will probably not be a problem, since S usually don´t bother with niceties. Then I am in another room, looking for goodies. In a wall units from the -50s (mahogany type) there are clever shutters, doors and sliding doors. In one, there is a slide projector, and the slides automatically appear when you open the door. I find several old and very special deck of cards. Now I do not care about sorting out the jokers, now I take the whole packs andput them in my suitcase (before someone sees it). The room is full of other exciting things. I find some watches, typical corporate gifts, I look at them to see if one of them can fit E or E. Under a TV set there is plenty of Tintin films in different languages, but I have a feeling that GT has said that they want to keep those themselves. I see more beddings that I consider taking. I move some tables (that I´m not taking)."

tirsdag 24. august 2010

nytt nattduksbord (på jobbet) /new nightstand (at work)

This is what it looks like at work, now that I got a new nightstand to put the dream diary on. Quite nice I think.

från drömdagboken / from the dream diary

Jag var i Danmark i helgen. Första natten drömde jag rätt bra. Bl. a. följande:

21/8 2010 kl. 05.41

"Kramer (från Seinfeld) delar ut kofferttacos på andra sidan gatan. De är lika stora och ser ut som gamla läkarväskor. Jag är jättehungrig, men det blir liksom aldrig min tur. Jag reser mig flera gånger för att gå och hämta men han visar mig tillbaka och någon annan får före mig. Jag är rädd för att de ska ta slut innan det blir min tur. Det är speciellt trist eftersom det är Kramer, jag diggar ju honom."I was in Denmark last weekend. Here´s one of the dreams I had there:

"Kramer (from Seinfeld) distributes trunk-tacos across the street. They are the same size and look like old medic bags. I'm really hungry, but it's never my turn. I rise several times to go get, but he shows me back and someone else gets before me. I am afraid that they will run out before it's my turn. It´s especially sad because it´s Kramer, because I just love him."

torsdag 19. august 2010

some pictures

just a couple of pics from my day job, yesterday (the title of the red book in the lower picture is: "Dreams are not enough")


nytt nattduksbord /new nightstand

I found a new nightstand for my sleeping night job. I have had that job for months now and I have really been missing a nightstand. Now - at last - I have found one that is sufficiantly small for the space I have. Maybe not the most beautiful nightstand I ever saw, but it will do the job (that is: to put my dream diary on). Will be posting pictures next week, when it´s in place in it´s new home.

tirsdag 17. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Om att knipsa iväg bilar med fingrarna.

5/7 2010 kl. 07.46

"Jag står vid ett gathörn och försöker knipsa iväg en stor gul bil med fingrarna. Jag är övertygad om att det ska gå att göra, men jag får det inte till. Jag knipsar längs sidan på bilen och friktionen ska liksom få den att åka i väg. Bilen är en lyxig -30talare med boat-tail. Den är knallgul och riktigt stor. Till slut ger jag upp med knipsandet och knuffar i stället i väg bilen. Det går betydligt bättre, då rullar den i väg med en enaste gång."


"I'm standing at a street corner and I try to snip off a big yellow car with my fingers. I am convinced that it´s possible to do, but I can´t get it to work. I snip along the side of the car and the friction is supposed to get it rolling. The car is a luxury -30´s car with a boat-tail. It is bright yellow and very large. In the end, I give up the sniping and instead I push the car. That´s far more effective, it rolls away at once. "

nya nattduksbord / new nightstandsAs I have stated earlier, I am a collector. I collect all kinds of stuff, but the issue here is of course nightstands. The last couple of days I´ve come across three new (that is: old, but new to me) nightstands, all three donated to me for free. My guess is that the one to the left is from the 1970´s or -80´s. The other ones probably from the 1930´s or -40´s (and that´s just me guessing there). Anyway: Thank You!

torsdag 12. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

4/7 2010 kl. 08.14

"Ett befolkat och bebyggt berg. Kungen är krympt. Han bor långt, långt inne nede i berget och han är inte klar över att han är krympt. Det finns ett schakt på toppen av berget där man öser in sopor och allt möjligt. Schaktet sträcker sig helt ned till den nivå där kungen befinner sig. När man kastar saker ned i schaktet är det på en speciell punkt som det krymper också och kommer ned till kunganivån i samma skala som kungen. Men det är mest sopor och gamla möbler och kylskåp som blir kastat. Jag har ett elixir som jag planerar att kasta ned till kungen, dvs jag är inte säker på om han får det, men om han får det så kan det göra honom stor. Och då blir han inte bara vanligt stor, men han blir fullkommligt enorm och kommer att krossa och spränga hela berget på sin växtfärd till jätte. Jag är nog den ende som vill ge honom elixir. Det är med skräckblandad förtjusning att jag ser fram mot att allt, hela vår tillvaro går totalt i upplösning och läggs i ruiner när kungen expanderar! Jag glädjer mig trots att jag ganska säkert kommer att stryka med!!!"


"A populated and built-up hill. The king is shrunk. He lives far, far inside the rock and he is not aware that he is shrunk. There is a shaft on top of the mountain where you can pour in garbage and what not. The shaft extends entirely down to the level where the king is. When you throw things into the pit it shrinks at a particular point and it comes down to the royal level the same scale as the king. But it's mostly garbage and old furniture and refrigerators that is thrown into the shaft. I have an elixir that I plan to throw down to the king. I am not sure if he will get it, but if he gets it, it can make him enormous. Not just usually sized, but he will become enormous and he will destroy and blow up the whole mountain on his way to giant size. I'm probably the only one who want to give him the elixir. It is with horror mixed with delight that I look forward to it, our whole existence will be in ruins when the king expands, I am pleased, even though I am fairly certain I will also die! "

onsdag 11. august 2010

Two Worlds

från drömdagboken / from the dream diary

1/7 2010 kl. 05.37

"Några skäggiga typer står och pratar om sprit kryddad med örter. Det handlar om att man tillfälligtvis kommit på något som löser upp gammal färg. Jag ligger på knä på golvet och skrubbar längs en vägg för att få bort färg. Färgen är gulorange, golvet är svart eller grafitgrått. De skäggiga typerna skrubbar på en bänk."


"Some bearded guys are talking liquor flavored with herbs. They´ve come up with something that will dissolve old paint. I kneel on the floor, scrubbing along a wall to remove paint. The paint is orange, the floor is black or graphite gray. The bearded guys scrub on a bench."

tirsdag 10. august 2010

från drömdagboken / from the dream diary

För några veckor sedan hade jag i drömmen uppdraget att skydda en frälsare. Läs den rafflande historien nedan!

27/6 2010 kl.02.47 (Færøy)

"Jag har ansvar för att passa på en slags frälsarfigur i form av en pojke i 5-6årsåldern. Vi är i ett hus med många rum i en korridor som går runt i en fyrkant [atriumhus]. På vår sida har vi ortodoxa präster, nån slags lama-typer, ett gäng barn m.fl. Motståndarna är katoliker. De har svarta hättor med dödskallar i pannan. Jag far runt och försöker organisera motstånd. Jag är väldigt nöjd med att ha de ortodoxa sjungande prästerna på vår sida, men förutom det tror jag att vi ligger illa till. Jag ser att katolikerna kommer utanför fönstret och jag börjar samla ihop motståndet. Självaste frälsarpojken får jag dra upp ur ett skumbad. Jag tullar in honom i en handuk och får på honom ett par torra kalsonger. Så skyndar vi oss ut i korridoren. Han har skum i håret fortfarande. Han förstår nog inte allvaret i situationen; de är faktiskt ute efter att ta livet av honom och de är överlägsna i styrka och antal. Faktum är att det är en jävligt dålig sits vi sitter i och jag vaknar omsider med kraftig hjärtklappning och rädsla. Mycket obehagligt(!)"


A couple of weeks ago I had a special mission in a dream: I was supposed to protect a saviour. Read all about it here:

"I have the responsibility to protect a kind of saviour in the form of a boy, five-six years old. We are in a house with many rooms in a corridor that goes around in a square [an atrium house]. On our side we have Orthodox priests, some kind of lama-types, a bunch of children etc. The opponents are Catholics. They have black hoods with skulls on the forehead. I'm going around and trying to organize resistance. I am very pleased to have the Orthodox singing priests on our side, but except that I think we are in trouble. I see the Catholics are outside the window and I start gathering resistance. The saviour-boy I have to pull out of a bubble bath. I dry him with a towel and get him a pair of dry underpants. Then we hurry out into the corridor. He still has foam in his hair. He does not quite understand the gravity of the situation: they are actually trying to kill him and they are superior in strength and numbers. In fact, it's a damn bad situation and I wake up at last with a strong heart palpitations and fear. Very uncomfortable (!) "

mandag 9. august 2010

kändisars nattduksbord / nightstands of the rich and famous

Den norske violinisten och kompositören Ole Bull (1810-1880) hade vad man väl, utan att överdriva, kan kalla extravagant heminredningssmak. Så här såg det ut där han sov. Nattduksbordet kan kanske sägas vara det minst vulgära inslaget i den här sovmiljön.

The bedroom and nightstand of the norwegian violinist and composer Ole Bull.

søndag 8. august 2010

nytt nattduksbord /new nightstand

Jag har det med att samla på saker... Och eftersom jag nu driver den här bloggen så har jag börjat samla på nattduksbord också. Men bara om de är gratis eller mycket billiga. Det senaste tillskottet ser du på bilden här under och det var gratis. Fint tycker jag. När jag får tid och lust ska jag renovera det.

p.s. om du har ett gammalt nattduksbord som du vill ge bort så är det bara att kontakta mig. Skriv i kommentarfältet här under, eller skicka en mail på johan@johanurban.com


I collect things ... And since run this blog, I have started collecting nightstands too. But only if they are free or very cheap. The latest addition is the one in the picture above and it was free. Nice looking, I think. When I get the time and inclination I'll renovate it.

p.s. If you have an old nightstand that you want to give away, you can contact me. Write in the comment section below, or send an email to johan@johanurban.com

från drömdagboken / from the dream diary

Här kommer en konstrelaterad dröm från för ett par månader sedan. Jag vill infoga en varning för de känsliga: Drömmen som följer innehåller explicit material av sexuell natur, samt en del svordommar. Jag beklagar det å det starkaste!

25/6 2010 kl. 10.23

"På vernissage, utställning med Bjarne Melgaard. Det är en massa folk som jag känner där. A.B. kommer och jag vinkar honom till mig. Han säger "du har väl grejor med här?" Det är pinsamt att han frågar, har han inte förstått att det är en Melgaardutställning? Det är i alla fall trevligt att träffa honom. Det kommer två unga sexy damer i lika kläder. De har små förpackningar med hudcreme och en liten chokladbit i. Vi tror att det är gratispröver, men de kostar 30:-. Y. bli förbannad, men jag förstår att det är en medveten provokation. Det är dekadens. Två andra damer står på en lösriven balkong. Det är glas i räcket så att man inte kan ta dem på benen. L.K.L. kommer och sparkar till ett betongrör som ligger på golvet. Hon har fotbollskläder på sig och rörbiten hamnar i balans på ena kanten. Jag tycker att det är fantastiskt och menar att hon ska låta den vara så, men hon själv tycker inte det och hon tar sats för att sparka en gång till. Rörbiten far i väg och träffar någon på smalbenet ca 10-15 meter bort. L.K.L. är nöjd men jag tycker att det är lite pinsamt. Rörbiten träffade en som jag känner från Sverige, det är ont men det bryr sig inte L.K.L. om. Så ska det bli officiell öppning med tal och grejer. En museieman pratar en massa svada, medan Melgaard själv och en annan man klär av sig alla kläder och sätter igång med homogrejer. Melgaard är muskulös men han andra är nästan auschwitzmager. Melgaard spänner sig i en båge med jättestånd rätt upp i vädret. Så ligger de på golvet. Han magra binder ett snöre runt kuken på Melgaard, hårt som fan. Melgaard har en träpinne med snöre i som jag tror att han ska penetrera han andra med. Men han magra kliver upp och börjar köra kuken i i arslet på Melgaard. Det facinerar mig att de klarar av att ha stånd när det är så mycket folk. B. sitter vid sidan av mig i en fönsterkarm. Vi pratar inte. Jag pratar me A.B. Han har ett eget projekt med sig som han visar mig. Det är en plastlåda, genomskinlig. Vadderat säte på ena sidan i grön mönstrad plysch."


Arts-related dream from a few months ago. I would also like to add a warning to the sensitive of heart: The dream that follows contains explicit material of a sexual nature, and some swearing. Sorry!

"The opening of an exhibition by Bjarne Melgaard. There is a lot of people that I know where. A.B. is there and I wave to him. He says "you have some stuff in here?" It´s embarrassing, he has not understood that this is a Melgaard-exhibition? But it is certainly nice to see him. There are two sexy young ladies wearing the same kind of clothes. They have small packs of lotion and small pieces of chocolate. We believe it is free samples, but they cost 30: -. Y. gets pissed, but I understand that this is a deliberate provocation. It´s decadence. Two other women are on a balcony. There is glass in the railing so that you can not touch their legs. L.K.L. comes and she kicks a concrete pipe lying on the floor. She has football clothes and the pipe comes to a stop and is in balance on one edge. I think it's amazing and I say that she should let it be like that, but she does not like it and she kicks it again. The pipe hits someone in the shin about 10-15 feet away. L.K.L. is happy but I think it's a bit embarrassing. The pipe hit someone that I know from Sweden, it´s bad but L.K.L. doesn´t care. Then it´s time for the official opening with speaches and stuff. A museum curator talk a lot of verbiage, while Melgaard himself and another man undress and get started with gay stuff. Melgaard is muscular but the other one is skinny as an Auschwitz prisoner. Melgaard stretches in an arc with a boner straight up in the air. They are on the floor. The skinny one tie a string around Melgaards dick, very tight. Melgaard has a wooden stick with a string attached which I think he will penetrate the other guy with. But the skinny one gets up and start pushing his dick into Melgaards ass. It facinates me that they are able to keep a boner when there are so many people looking. B. sits beside me in a window frame. We're not talking. I'm talking to A.B. He has a project of his own with him and he shows it me. It´s a plastic box, transparent. Padded seat on one side with green patterned plush. "